آشنایی با انواع نیسان حمل بار، ظرفیت و کاربرد انواع آن