بارنامه چیست؟ چه ضرورت و کاربردی دارد؟ انواع آن کدام اند؟