بزرگترین جابجایی محموله ترافیکی در ایران توسط کامیون