حمل بار سنگین و فوق سنگین با بیمه نامه و بار نامه معتبر