حمل مواد شیمیایی و اشتعال زا شامل چه مقرراتی می شود؟