حمل و نقل ترکیبی یا چند وجهی چیست و چه کاربردی دارد؟