خورو های برقی و تاثیر آن ها بر حمل و نقل و آب و هوا