سهمیه سوخت انواع وسیله نقلیه (وانت، نیسان، کامیون و…)