متصدی حمل و نقل به چه معنی است و چه مسئولیت های حقوقی دارد؟