در هنگام بارگیری و تخلیه بار باید چه نکات مهمی را رعایت کنیم؟