آشنایی با شغل رانندگی کامیون و مزایا و معایب، مهارت های لازم و درآمد آن